RODO

W związku z realizacją oraz zapewnieniem właściwego procesu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z przepisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

    1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczowie przy ul. Głównej 41, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – KRS 0000074575, NIP 7691943770, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: sekretariat@zkkleszczow.pl lub telefonicznie 44 731 58 58,50

    2. Inspektor Ochrony Danych

Sprawy odnośnie ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw może Pani/Pan zgłaszać wyznaczonemu przez Administratora – Inspektorowi Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@zkkleszczow.pl

    3. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie realizowanych umów i prowadzonej przez niego działalności, w tym zawartych stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (m.in. IT, podmioty wspierające infrastrukturę teleinformatyczną Administratora, firma hostingowa) przy zapewnieniu odpowiednich środków zabezpieczających oraz podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane osobowe na gruncie obowiązujących przepisów prawa (w celu i zakresie ich ustawowych celów).

    4. Prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://uodo.gov.pl/pl/83/155

    5. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu, a także cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych.

 • Pani/Pana dane osobowe jako kandydata do pracy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) RODO – Kodeks Pracy (art. 221) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy kandydatem a Administratorem.
 • Celem przetwarzania danych jest wyłonienie spośród kandydatów do pracy osoby, która możliwie najdokładniej spełni oczekiwania Administratora wobec przyszłego pracownika.
 • Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, a w przypadku udzielenie zgody na przyszłe procesy rekrutacji – 1 rok lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. f) RODO – przez okres niezbędny do zabezpieczenia roszczeń na gruncie przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe jako praktykanta/stażysty będą przetwarzane na podstawie przepisów RODO art. 6 ust. 1 lit. b) – wykonania i realizacji umowy/porozumienia o staż/ o praktyki, c) – wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz 6 ust. 1 lit. f) RODO – ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy praktykantem/stażystą a Administratorem.
 • Celem przetwarzania danych jest realizacja zawartej umowy lub porozumienia o praktyki/ o staż w siedzibie Administratora.
 • Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od organu/podmiotu kierującego na staż/praktykę
 • Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres związany z praktyką lub stażem oraz przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa (Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach). Jeżeli podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. f) RODO – przez okres niezbędny do zabezpieczenia roszczeń na gruncie przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO – w sprawie zawarcia umowy oraz jej wykonania oraz w sprawie realizacji usługi/zlecenia, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w przypadku ustalenia, dochodzenia i obrony przed wystąpieniem wzajemnych roszczeń lub w zakresie windykacji – działań zmierzających do odzyskania należności. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) – będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zakresie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (m.in. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; Kodeks Cywilny) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – w sprawie wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 • Celem przetwarzania danych osobowych są działania związane z realizacją zlecenia/usługi oraz zawarciem umów z dostawcami / klientami / kontrahentami oraz późniejszym ich wykonaniem.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy oraz przez okres 10 lat od momentu jej zakończenia, przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy (art. 6 ust 1 lit f), przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa (np. przepisy podatkowe, sprawozdawczość finansowa, przepisy archiwalne).
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Celem przetwarzania danych jest nawiązanie kontaktu do ewentualnej współpracy biznesowej.
 • Pani/Pana dane osobowe pozyskane zostały ze źródeł ogólnodostępnych ( stron www.) lub od osób współpracujących z Panią/Panem.
 • Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu z kontrolą ich dalszej przydatności.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
 • Celem przetwarzania danych jest przesyłanie faktur drogą elektroniczną w tym ułatwienie komunikacji z odbiorcą i skuteczne przekazywanie informacji dotyczącej płatności
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do momentu realizacji celu w którym zostały pozyskane, a także dla celów archiwizacyjnych oraz do momentu wycofania zgody.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO
 • Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
 • Celem przetwarzania danych jest udzielenie odpowiedzi na wniosek skierowany do Zakładu Komunalnego „Kleszczów” Sp. z o.o.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania lub okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – pytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.zkkleszczow.pl lub poczty elektronicznej sekretariat@zkkleszczow.pl
 • Celem przetwarzania danych jest udzielenie odpowiedzi na przesłane pytanie.
 • Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla ustalenia, obrony bądź dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 • Pani/Pana dane osobowe w zakresie monitoringu wizyjnego będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) – Kodeks Pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami.
 • Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przebywających na terenie Zakładu Komunalnego „Kleszczów” Sp. z o.o.
 • Nagrania z monitoringu nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 • Okres przechowywania nagrań z monitoringu będzie nie dłuższy niż 90 dni. W przypadku, gdy nagranie będzie stanowiło dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa – termin ten ulegnie przedłużeniu do momentu zakończenia postępowania
 • Pani/Pana dane osobowe w zakresie monitoringu wizyjnego będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) – Ustawa Prawo przewozowe (art. 14 ust. 1) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – rozstrzyganie spornych sytuacji (np. w postępowaniach skargowych oraz dotyczących odpowiedzialności za szkody lub czyny zabronione) oraz w innych celach dowodowych, jeśli zachodzi potrzeba wykazania faktów.
 • Celem prowadzenia monitoringu jest należyte wykonanie umowy przewozowej, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, a także zapewnienie bezpieczeństwa i porządku oraz ochrona osób i mienia.
 • Nagrania z monitoringu nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

 • Okres przechowywania nagrań z monitoringu będzie nie dłuższy niż 30 dni, a następnie są one usuwane lub nadpisywane przez nagrania z kolejnych dni. W przypadku, gdy nagranie będzie stanowiło dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa – termin ten ulegnie przedłużeniu do momentu zakończenia postępowania.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – art. 382 §1 Kodeks spółek handlowych – rozpatrzenie i ocena skargi/wniosku oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – ustalenie, dochodzenie lub obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
 • Celem przetwarzania danych jest udzielenie odpowiedzi na skierowany wniosek bądź skargę.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniesionej skargi/wniosku, przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych oraz przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa (Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).

Na każdym etapie przetwarzania przez nas danych, mają Państwo prawo do:

 1. dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych;
 2. modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania;
 3. całkowitego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne;
 4. niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody);
 6. przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową.

Wnioski w sprawie realizacji ww. praw możecie Państwo składać osobiście lub za pomocą poczty na podany przez nas adres siedziby, lub pocztą elektroniczną na adres: iod@zkkleszczow.pl lub sekretariat@zkkleszczow.pl przesyłając podpisany elektronicznie wniosek lub skan ręcznie podpisanego dokumentu. Wniosek powinien zawierać dane adresowe wnioskodawcy, rodzaj i szczegóły przedmiotu sprawy, informacje o preferowanej formie odpowiedzi oraz numer telefonu kontaktowego w celu konieczności nawiązania kontaktu i zweryfikowania tożsamości wnioskodawcy.

Każdy złożony przez Państwa wniosek rozpatrywany jest indywidualnie i w stosunku do obowiązujących przepisów prawa. Przypominamy, że możliwość skorzystania z konkretnego uprawnienia może zależeć od podstawy prawnej, wykorzystywanej w ściśle określonym celu przetwarzania Państwa danych oraz, np. czy przetwarzanie danych nie jest uzależnione od wykonania umowy lub usługi.

Państwa wnioski będą realizowane bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w terminie miesiąca od ich otrzymania, a w przypadku, gdy wniosek lub liczba wniosków będzie miała skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony. W takiej sytuacji zostaną Państwo powiadomieni przez Inspektora ochrony danych (IOD)o zaistniałym opóźnieniu oraz jego przyczynach. Analogicznie, gdyby zaszły takie okoliczności poinformujemy Państwa o powodach odmowy przyjęcia i realizacji wniosku.

Informujemy, że pierwszy wniosek jest realizowany bez opłat, niemniej w sytuacji, kiedy Państwa wnioski byłyby nieuzasadnione lub nadmierne zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłaty za ponowne udzielenie informacji. O wysokości opłaty, lub jakichkolwiek innych przyczynach przez wzgląd, na które nie będziemy w stanie zrealizować Państwa wniosku zostaniecie bezzwłocznie poinformowani przez IOD.

Dodatkowo, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa przekazywanych informacji, w sytuacji, kiedy nie będziemy w stanie prawidłowo Państwa zidentyfikować, jako osoby upoważnione do odbioru danych zastrzegamy sobie prawo do zmiany sposobu dostarczenia informacji, o czym zostaniecie Państwo poinformowani przez IOD.

W przypadku realizacji prawa do przenoszenia danych, Administrator Danych dokona bezpośredniego przesłania tych danych do innego Administratora Danych, o ile będzie istniała techniczna możliwość. Osoba wnioskująca o realizację tego prawa zostanie poinformowana przez IOD o decyzji, co do możliwości przeniesienia.

W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@zkkleszczow.pl

Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Skip to content