Oferta


Zabiegi pielęgnacyjne boisk sportowych


Wiosna to czas wykonywania pierwszych zabiegów pielęgnacyjnych na boiskach sportowych. Sprzyjające warunki atmosferyczne ułatwiają sprawną ich realizacje. Aktualnie pracownicy Zakładu komunalnego wykonują zabiegi wertykulacji i aeracji. Na zdjęciach widzimy pracownika wykonującego aerację (napowietrzanie) przy użyciu specjalistycznej maszyny sprzężonej z ciągnikiem rolniczym. Urządzenia do napowietrzania mają za zadanie spulchnienie powierzchni wraz z górną warstwą darni na głębokość kilku do kilkunastu centymetrów. Urządzenia tego typu wykonują kolcami pełnymi lub otworowymi 100-400 otworów/m2 w zależności od ich średnicy i rodzaju. Aeracja wzmaga wymianę gazów w glebie.


ADMINISTROWANIE LOKALAMI


Administrowanie gminnymi zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi Gminy Kleszczów

Dział Administracyjno – Inwestycyjny prowadzi działalność na podstawie umowy z dnia 22 lipca 2009 r. pomiędzy Gminą Kleszczów, a Zakładem Komunalnym „Kleszczów” Spółką z o.o.

Do obowiązków Działu należy prowadzenie kompleksowego administrowania zasobami mieszkaniowymi oraz lokali użytkowych będących własnością Gminy Kleszczów w tym m.in.:

 • bieżące naprawy i konserwacje powierzonego mienia,
 • utrzymanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku mieszkańców oraz jego otoczenia,
 • utrzymania stanu technicznego obiektów, zasobów lokalowych oraz instalacji i urządzeń technicznych w sprawności użytkowej,
 • dokonywanie okresowych przeglądów stanu technicznego obiektów.
 • prowadzenie dokumentacji technicznej związanej z lokalami i budynkami,
 • prowadzenie książek obiektu budowlanego,
 • prowadzenie przeglądów okresowych dla poszczególnych obiektów;

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw.

Udzielanie odpowiedzi na interwencję, skargi i zażalenia najemców następuje w ciągu:

  • 14 dni – odpowiedzi pisemnych na interwencję, skargi i zażalenia odbiorców składane na piśmie lub odpowiedzi na interwencję i skargi złożone przez telefon, które wymagają prowadzenia dodatkowych analiz
 • 30 dni – odpowiedzi pisemnych na interwencję, skargi i zażalenia odbiorców składane na piśmie, które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Dane liczbowe i statystyczne

Zakład Komunalny “Kleszczów” Sp. z o.o. zarządza gminnym zasobem mieszkaniowym Gminy Kleszczów obejmujących:
– 143 lokali mieszkalnych ( w tym 14 lokali socjalnych)
– 123 lokali użytkowych ( w tym 106 garaży)

W sprawie wynajmu mieszkań bądź lokalu należy kierować się do Urzędu Gminy -> Referat Majątku Gminy.


USŁUGI BUDOWLANE


W ramach usług budowlano – montażowych wykonujemy m.in.:

 • budowę chodników
 • budowę sieci wodociągowych
 • budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • oznakowanie poziome i pionowe dróg i placów
 • budowę dróg tłuczniowych, asfaltowych i gruntowych
 • budowę rowów melioracyjnych
 • wykonywanie przyłączy wod.- kan.
 • budowę zatok autobusowych wraz z montażem przystanków

Swoje zadania Zakład wykonuje samodzielnie lub korzystając z usług podwykonawców.


USŁUGI ROLNICZE


W ramach usług z zakresu rolnictwa wykonujemy prace:

 • Orka 3 skiby
 • Orka 4 skiby
 • Brona talerzowa
 • Rozsiew wapna i piasku
 • Rozrzut obornika (zestaw)
 • Koszenie trawy
 • Kultywacja
 • Ładowacz – cyklop
 • Kosiarka z wysięgnikiem
 • Kosiarka rotacyjna
 • Kombajn zbożowy
 • Kombajn zbożowy z rozdrabniaczem
 • Kombajn zbożowy NEW HOLLAND
 • Kombajn zbożowy z rozdrabniaczem NEW HOLLAND
 • Prasa do słomy
 • Usługa asenizacyjna – mała beczka
 • Usługa asenizacyjna – duża beczka

CENNIK- załącznik


USŁUGI TRANSPORTOWE


W ramach usług transportowych oferujemy m.in.:

 • dowóz dzieci i młodzieży do szkół oraz na zajęcia pozalekcyjne
 • Wynajem autokarów (od 19 do 50 miejsc)

Dział Transportowy prowadzi także działalność z zakresu stałych przewozów osób w ramach linii KLESZCZÓW-BEŁCHATÓW, BEŁCHATÓW-KLESZCZÓW

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/470/06 Rady Gminy Kleszczów z dnia 31 stycznia 2006 r. ceny biletów za jednorazowy przejazd wynoszą:

– w wysokości 1,50 zł za przejazd środkami komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Kleszczów

– w wysokości 4,00 zł za przejazd środkami komunikacji zbiorowej na linii komunikacyjnej Kleszczów – Bełchatów – Kleszczów.

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach obsługiwanych przez Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. w Kleszczowie uprawnione są osoby ujęte w §2 Uchwały Nr XLVIII/470/06 Rady Gminy Kleszczów z dnia 31 stycznia 2006r.

Kursy zaznaczone w rozkładzie jazdy obsługiwane są autobusem niskopodwoziowym po wcześniejszej informacji na dzień przed planowanym wyjazdem.

Kontakt telefoniczny tel: 44 731-32-23, lub e-mail: sekretariat@zkkleszczow.pl

ROZKŁAD JAZDY – załącznik


USŁUGI WODNO-KANALIZACYJNE


OGŁOSZENIE

1. Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp.zo.o. informuje, że z dniem 01.01.2013r. na terenie Gminy Kleszczów wchodzi w życie nowa TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa została wprowadzona w trybie art.24 ust.1 i ust.8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858, z późn. zmianami. ) i obowiązywać będzie w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

2. Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. informuje, że Rada Gminy Kleszczów podjęła Uchwałę nr XXIX/256/2012 z dnia 22.11.2012r w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
TREŚĆ TARYFY

TREŚĆ UCHWAŁY
W efekcie wejścia w życie powyższych aktów prawnych, z dniem 01.01.2013r. obowiązywać będą nowe wysokości opłat za dostawę wody i odbiór ścieków.
Nowe stawki opłat dla odbiorcy końcowego uwzględniające dopłaty Gminy Kleszczów

Taryfowa grupa odbiorców WODA ŚCIEKI
Cena netto zł/m3 Cena brutto zł/m3 Cena netto zł/m3 Cena brutto zł/m3
Gospodarstwa domowe i osoby indywidualne 0,12 0,15 0,67 0,87
Przemysł, handel i usługi 1,44 1,87 2,12 2,75

WNIOSEK do pobrania na dostawę wody/odprowadzenie nieczystości ciekłych

Wniosek o wydanie warunków wod-kan – osoby indywidualne

Wniosek o wydanie warunków wod-kan – przedsiębiorstwa