Geotermia


Inwestycja Geotermalna realizowana na terenie Gminy Kleszczów została podzielona na trzy etapy:

Etap I – wykonanie otworu geotermalnego Kleszczów GT-1. (Zrealizowany)

Etap II – wykonanie otworu geotermalnego Kleszczów GT-2 wraz z rurociągiem tłocznym łączącym otowru Kleszczów GT-1 i Kleszczów GT-2. (Zrealizowany)

Etap III – wykonanie węzła cieplnego. (Zrealizowany)


zkkleszczowgeotermia

Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. zrealizował przedsięwzięcie inwestycyjne pn. ”Wykonanie odwiertu geotermalnego „Kleszczów GT-1” w Kleszczowie – odwiert badawczy”.


Przedsięwzięcie dofinansowane jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie umowy Nr 734/2009/Wn-05/FG-HG-DN/D z dnia 16.12.2009 r. w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę 3.961.955,00 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych). Ogółem wartość przedsięwzięcia wynosi netto 7.923.910,00 zł + podatek VAT w wysokości 22%, co stanowi kwotę ogółem 9.667.170,20 zł.


Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie odwiertu geotermalnego Kleszczów GT-1 o głębokości 1620,0m.


Wiercenie wykonane zostało przez Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych i Górniczych w Warszawie Sp. z o.o. wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego.